Prawa autorskie.

Copyright Daimler Truck AG Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty, zdjęcia, grafika, pliki dźwiękowe, pliki z animacją, pliki video i ich układ na stronach internetowych Daimler Truck AG podlegają ochronie prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Zabronione jest kopiowanie tych obiektów w celach komercyjnych lub w celu dalszego rozpowszechniania, nie dozwolone jest także ich modyfikowanie lub umieszczanie na innych stronach internetowych. Niektóre strony internetowe Daimler Truck AG zawierają również materiały, objęte prawami autorskimi podmiotów, które udostępniły je do umieszczenia na stronach internetowych.

Produkty i ceny.
Po zakończeniu opracowania redakcyjnego poszczególnych stron mogły nastąpić zmiany dotyczące produktów i usług. Ze strony producenta zastrzega się możliwość dokonania zmian konstrukcji lub kształtów, zakresu dostawy lub świadczeń oraz istnienia różnic w odcieniach kolorów, o ile zmiany i różnice te, przy uwzględnieniu interesów Daimler Truck, będą jeszcze do zaakceptowania przez klienta. Ilustracje mogą przedstawiać także akcesoria, wyposażenie dodatkowe lub inne elementy nie należące do seryjnego zakresu dostaw i świadczeń. Różnice w odcieniach barw uwarunkowane są względami technicznymi. Poszczególne strony mogą zawierać także modele i świadczenia, które nie są oferowane w Polsce. Stwierdzenia odnoszące się do przepisów prawnych i podatkowych oraz ich skutków dotyczą tylko Republiki Federalnej Niemiec. Z zastrzeżeniem inaczej brzmiących regulacji zawartych w warunkach sprzedaży lub dostawy wiążącymi są zawsze ceny obowiązujące w dniu dostawy. Dla naszych dealerów podane ceny są jedynie niewiążącymi zaleceniami cenowymi. Dlatego też o aktualne informacje cenowe prosimy pytać w naszych oddziałach lub u dealerów.

Znaki towarowe.
Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszystkie znaki umieszczone na stronach internetowych Daimler Truck są prawnie chronionymi znakami towarowymi Daimler Truck AG, dotyczy to w szczególności nazwy modeli, jak również znaków logo oraz emblematów.

i Mercedes-Benz są znakami towarowymi Mercedes-Benz Group AG.

Prawa licencyjne.
Daimler Truck chce zaoferować Państwu innowacyjny i informacyjny program internetowy. Dlatego też mamy nadzieję, że Państwo tak samo jak my cieszycie się z jego kreatywnego ukształtowania. Prosimy jednak o zrozumienie z Państwa strony dla faktu, że Daimler Truck AG musi chronić swoją własność intelektualną, włącznie z patentami, znakami towarowymi i prawami autorskimi, oraz że te strony internetowe nie przyznają nikomu z ich odbiorców żadnych praw licencyjnych do własności intelektualnej Daimler Truck AG.

Wypowiedzi dotyczące przyszłości.
Uwagi dotyczące stwierdzeń dotyczących przyszłości Strony internetowe Daimler Truck AG zawierają stwierdzenia dotyczące przyszłości dotyczące naszej aktualnej oceny przyszłych wydarzeń. Słowa takie jak „cel”, „ambicja”, „przewidywać”, „zakładać”, „wierzyć”, „szacować”, „oczekiwać”, „zamierzać”, „może/mogłoby”, „planować”, „projekt”, „ powinien” i podobne wyrażenia identyfikują takie stwierdzenia wybiegające w przyszłość. Stwierdzenia te obarczone są szeregiem ryzyk i niepewności.

Oto kilka przykładów:

 • niekorzystny rozwój światowej sytuacji gospodarczej, w szczególności spadek popytu na naszych najważniejszych rynkach zbytu,

 • pogorszenie naszych możliwości refinansowania na rynku kredytowym i finansowym,

 • nieuniknione zdarzenia siły wyższej, takie jak klęski żywiołowe, pandemie, akty terroryzmu, niepokoje polityczne, konflikty zbrojne, awarie przemysłowe i ich późniejsze skutki, konsekwencje dla naszej działalności sprzedażowej, zakupowej, produkcyjnej lub finansowej,

 • zmiany kursów walut, przepisów celnych i handlu zagranicznego,

 • zmiana zachowań konsumenckich,

 • możliwa utrata akceptacji naszych produktów i usług skutkująca pogorszeniem egzekwowania cen i wykorzystaniem mocy produkcyjnych,

 • podwyżki cen paliw i surowców,

 • przerwy w produkcji spowodowane brakami materiałowymi, strajkami pracowników lub niewypłacalnością dostawców,

 • spadek cen odsprzedaży pojazdów używanych,

 • pomyślne wdrożenie środków redukcji kosztów i poprawy efektywności,

 • perspektywy biznesowe spółek, w których posiadamy znaczące udziały,

 • pomyślna realizacja strategicznych kooperacji i wspólnych przedsięwzięć,

 • zmiany w przepisach ustawowych, wykonawczych i oficjalnych wytycznych, w szczególności w zakresie emisji gazów cieplarnianych, zużycia paliwa i bezpieczeństwa,

• jak również zakończenie trwających oficjalnych lub wszczętych przez rząd dochodzeń oraz wynik toczących się lub zagrażających przyszłych postępowań prawnych, a także inne ryzyka i niepewności, z których część została opisana w naszym bieżącym raporcie rocznym lub bieżącym raporcie okresowym pod nagłówkiem „ Raport o ryzyku i szansach”.

Jeżeli którakolwiek z tych niepewności lub rzeczy nieprawdopodobnych zmaterializuje się lub jeśli założenia leżące u podstaw stwierdzeń dotyczących przyszłości okażą się nieprawidłowe, rzeczywiste wyniki mogą znacząco różnić się od tych wyrażonych lub sugerowanych w tych stwierdzeniach. Nie mamy zamiaru ani nie przyjmujemy żadnego obowiązku ciągłego aktualizowania stwierdzeń dotyczących przyszłości, ponieważ opierają się one wyłącznie na okolicznościach występujących w dniu publikacji.

Odpowiedzialność cywilna.
Informacje i dane zawarte na tych stronach nie stanowią zapewnienia czy gwarancji, ani wyraźnie ani w sposób dorozumiany. W szczególności nie stanowią dorozumianego przyrzeczenia bądź gwarancji w odniesieniu do cech, przydatności do handlu, przydatności do określonych celów lub nienaruszenia ustaw i patentów.

Jeżeli na stronach internetowych Daimler Truck AG znajdują się porady lub rekomendacje, Daimler Truck AG nie jest zobowiązany do naprawienia jakichkolwiek szkód wynikających z zastosowania się do porad lub zaleceń, z zastrzeżeniem odpowiedzialności wynikającej ze stosunku umownego, czynu niedozwolonego lub innych przepisów prawa.

Ponadto Daimler Truck AG wyklucza odpowiedzialność za naruszenie obowiązków wynikające z lekkiego niedbalstwa podczas pobierania plików udostępnionych przez Daimler Truck AG na stronach internetowych Daimler Truck AG, o ile nie dotyczą one istotnych zobowiązań umownych oraz życia, zdrowia lub ciała lub roszczeń z tytułu Ustawa o odpowiedzialności za produkt (Produkthaftungsgesetz). To samo dotyczy naruszenia obowiązków przez naszych zastępczych agentów.


Na naszych stronach internetowych znajdziecie Państwo również linki do innych stron internetowych. Chcemy zwrócić Państwa uwagę na to, iż nie mamy żadnego wpływu na ukształtowanie i zawartość stron, które Państwo odwiedzacie poprzez te linki. Dlatego też nie możemy przejąć odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość zamieszczonych tam informacji. Z tego też powodu dystansujemy się niniejszym do wszelkich treści i zawartości tych stron internetowych. Niniejsze oświadczenie obowiązuje w odniesieniu do wszystkich zawartych na naszych stronach internetowych linków do zewnętrznych stron internetowych i ich zawartości.

Informacja o rozwiązywaniu sporów online

Komisja Europejska stworzyła platformę internetową służącą do internetowego rozstrzygania sporów (tzw. „platforma ODR”). Platforma ODR pełni funkcję punktu kontaktowego w zakresie pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z umów zakupu online. Dostęp do platformy ODR można uzyskać pod następującym linkiem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Informacja dot. § 36 ustawy o rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Verbraucherstreitbeilegungsgesetz, VSBG)

Daimler Truck AG nie będzie uczestniczyć w procesie rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową konsumentów w rozumieniu niemieckiej ustawy o rozstrzyganiu sporów konsumenckich (Verbraucherstreitbeilegungsgesetz, VSBG) i nie jest do tego zobowiązany.

Hierarchia dokumentów

Warunki korzystania z oferty cyfrowej mają pierwszeństwo przed niniejszymi informacjami prawnymi.